កូនស្រីតាសុវណ្ណឆ្លើយជំនួស ពេជ្រ ស្រស់ _ Khan Sovan's Daughter answer questions instead of Pich Sros - 免费在线视频最佳电影电视节目 - Viveos.Net

កូនស្រីតាសុវណ្ណឆ្លើយជំនួស ពេជ្រ ស្រស់ _ Khan Sovan's Daughter answer questions instead of Pich Sros

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Monday, February 10, 2020
 • Khan Sovan's daughter came forward to answer questions instead of Pich Sros which is Khan Sovan's question for Pich Sros to answer, but Pich Sros refused to answer.
  _________________________________

  Khmer Mjas Srok's Channel offers videos like Real News, Political, Social Analysis to everyday VIEWERS.
  Keeping Watching my Next Videos and to get New Videos fast everyday, please CLICK SUBscribe Khmer Mjas Srok's link below:
  https://www.youtube.com/c/KhmerMjasSrok
  Watch All Videos:
  https://m.youtube.com/channel/UCkbJx2...
  Thanks You for Watching and Subscribing!

  Dear Everyone... I thank everyone for watching, liking and commenting on the my videos, and I'm sorry for the delay in responding to your comments. But even so, I will try and try to respond as much as I can.
  Finally, I would like to thank everyone who has Supported, Watched, Liked and Commented on Channel Khmer Mjas Srok's videos.
  _News & Politics Video by Khmer Mjas Srok Channel_

  khmer news, khmer news today, cambodia news, cambodia political, khmer media, khmer society, cambodia time, camnews, kh news, kh, khmer knowledge, khmer education, khmer history, khmer leaders, cambodian, cambodia, khmer, news, politics, latest news, top news, hot news, rfa, rfi, voa, vod,

  Dear Youtube...
  YouTube channel Khmer Mjas Srok complied with the YouTube Community Guidelines... here is a LINK from the Youtube channel Khmer Mjas Srok to the Facebook page name Khmer Mjas Srok where Mr Khan Sovan Live Talk Show:
  /KhanSovanLiv...
  - Facebook Page:
  /KhanSovanLive/
  - Twitter:
  ► https://twitter.com/MjasSrok
 • Source: https://youtu.be/rTTercaHH7g
Loading...

Comment